YOU ARE HERE: HOME >

Căn cứ luật tổ chức của chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2016 Thủ tướng chính phủ ban hành quyết định sửa lỗi, bổ sung quyết định số 36/2016/QĐ – TTG ngày 01 tháng 9 năm 2016 của thủ tương chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng